logo IPPT
PLIKI DO POBRANIAAKTUALNY
(od 01.01.2020 r.)
średni kurs złotego
w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień:

1 Euro = 4,2693 zł

 

Platforma Marketplanet e-Zamawiający


INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku związanym z procesem elektronizacji zamówień publicznych wdrożył Platformę Marketplanet e-Zamawiający, która od 1 lutego 2020 r. będzie w naszym Instytucie podstawowym narzędziem umożliwiającym wykonawcom składanie ofert na drodze elektronicznej. Postępowania, których wartość jest równa lub przekracza kwoty okreœlone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp (tzw.unijne) będą prowadzone z wykorzystaniem wspomnianej platformy elektronicznej. Pozostałe postępowania będą prowadzone na dotychczasowych zasadach, tj. publikowane na bieżącej stronie internetowej.

Wejście na platformę poprzez link: https://ippt-pan.ezamawiajacy.pl

Wykonawca celem skorzystania z platformy winien z odpowiednim wyprzedzeniem założyć darmowe konto na platformie.

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. (22)2572223 lub info@marketplanet.pl gdzie otrzymają Państwo pełne wsparcie.


Ogłoszenia o zamówieniach publicznych
 • Sprzedaż i dostawa bonów towarowych dla 228 pracowników IPPT PAN - nr sprawy ZP/PN/38/2020
  (Numer referencyjny BZP: 612490-N-2020)

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy: wersja doc    wersja pdf
  2. Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia: wersja pdf
  3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art.25a ust.1 dotyczące przesłanek wykluczenia z postepowania: wersja doc    wersja pdf
  4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art.25a ust.1 dotyczące spełnienia warunków udziału w postepowaniu: wersja doc    wersja pdf
  5. Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależnoœci do grupy kapitałowej: wersja docx    wersja pdf
  6. Załącznik nr 6 - Oświadczenie wykonawcy: wersja docx    wersja pdf
  7. Załącznik nr 7 - Wykaz doświadczenia: wersja doc    wersja pdf
  8. Załącznik nr 8 - Wykaz placówek realizujących bony na terenie m.st. Warszawy: wersja doc    wersja pdf
  9. Załącznik nr 9 - Wykaz placówek realizujących bony na terenie woj. mazowieckiego: wersja doc    wersja pdf
  10. Załącznik nr 10 - Projekt umowy: wersja pdf

  Termin składania ofert: 27.11.2020 r. do godz. 13.00


  1. Odpowiedź na pytanie z dn.24.11.2020
  2. Informacja z otwarcia ofert w dn.27.11.2020
  3. Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy • OGŁOSZENIA Z DZIEDZINY NAUKI:

  Działając art.4d ust.1 pkt.1 Ustawy dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informujemy, że prowadzone jest bezprzetargowe postępowanie na:

  PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2020 rok:

  Działając na podstawie art. 13a Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 poz.1843 z póŸn. zm), informujemy, że w 2020 roku w IPPT PAN prowadzone będą następujące postępowania podlegające ustawie Pzp:

  1. Usługi   
  2. Dostawy   

     
  Strona główna